Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Αθηναϊκαί σημειώσεις.

Υπήρξε προ καιρού μια κάποια αναστάτωσις ως προς το εάν το από ετών προειρημένο 1023 ΓεΔεί αποτελεί σημαντικόν αριθμόν ή όχι (εις τα σχόλια). Αργότερον βεβαίως έδειξε ότι είναι (και πάλιν εν τοις σχολίοις το διάγραμμα), αλλά εάν τις είχε αμφιβολία, το γεγονός ότι εκεί ακριβώς εστρεψε η αγορά σήμερον, θα πρέπει τρόπον τινά να ελύθη.

Έλεγον αλλαχού ότι το 867 είναι το κάτω εύρος ζώνης αντιστάσεων και έλεγον προχθές ότι θα προσπαθήσωμεν να ειδούμε εάν σώζεται. Προχθές, Σαββάτο, βεβαίως και ουχί την Παρασκευήν, διότι αρκετούς τζιάμπα μάγκες έχει η Ελλάς (δια μερικούς μάλιστα ευθύνομαι και εγώ εις το παρλθόν), είπον να μην κάμω μερικούς ακόμη. Βλέπετε βεβαίως ένα χαμηλό ακριβώς εκεί, εξ ου και έστρεψε.

Με αυτά και με αυτά με έβαλε ο Μαρκάκης εις τους τεχνικούς αναλυτάς, ενώ είμαι εις απλούς ιστοριοδίφης επενδυτής. Και ούτε που με νοιάζει πολύ που και αυτή τη φορά τα νούμερα Καλοχαιρέτου εβγήκαν. Το σημαντικό είναι να εξέρχεσαι προ του Κράχ, ουχί απλώς να επιτυγχάνεις τα ενδιάμεσα ραλλάκια.

Ως εκ τούτου, σημαντικότερον του 1023 και του 867 ήτο το 4596, τιμή πωλήσεως εις λεπτά του Ευρώ της ΕΤΕ τότε, το 2007. Και σημαντικότερον παντός άλλου κειμένου ήτο αυτό της 22 Οκτωβρίου του 2007. Τεκμήρια, αφ'ενός δια να μανθάνουν οι νεώτεροι, αφ'ετέρου δια να μη με ζαλίζουν οι ξερόλες.

Δια τα περαιτέρω έχω ήδη τοποθετηθεί, αλλά αναγνώσατε και τον ανιψιόν mc που αυτή τη φορά είναι καταληπτός.


Αυτά, τ'αφήνω όλα πίσω και φεύγω πάλιν προς διακοπάς. Υγιείαν και ευλογίαν.
Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Αθήναζε! (2011)

Επιστρέφων εκ της θαλάσσης τις άλλες, τσουπ συναντώ έμπροσθέν μου υψηλοβαθμο στέλεχος ιδιωτικής τραπέζης. Μετά τας χαριτωμενίας - είχα μήνες να τον ειδώ, εισήλθαμε εις το ψητό:

- Έμαθα εισήλθατε εις τον ELA
- Αλήθεια? Δεν ήκουσα τίποτα.
- Ε, καλά δεν είναι και ψόγος, καιρός ήτο. Τον Καλοχαιρέτα να ερωτάς, εισήλθατε μετά βαΐων και κλάδων. Εγώ μάλιστα διερωτώμαι διατί ενώ ακόμη η ΤτΕ μπορεί να τυπώσει Ευρώ δεν το κάνει τόσον καιρόν. Τι αναμένει? Θέλει βεβαίως και κότσια της πολιτικής ηγεσίας, ουχί τούτους εδώ τους παραλυτικούς της Καπερναούμ που νομίζουν ότι διακυβέρνησις σημαίνει προστασία των κρατικοδιαίτων και λεηλασία των υπολοίπων δι' ανηλεών φοροεπιδρομών. Εγώ εάν ήμην Προβόπουλος πάνω από 100 δις θα είχον τυπώσει, ουχί 5. Και έλεγον υμίν μετά πόσον αμβλύνεται η ύφεσις.

Με το που του τα λέω λοιπόν ελύθη ο παίς και αρχίσαμε μια κουβέντα ήτις εκράτησε ώραν. Και επειδή δια του διαλόγου παράγονται νέες ιδέες, επίασα μετά κάτι φίλους στο τηλέφωνο και τα ταχυδρομεία. Αποφασίσαμε ουν ίνα συναντηθούμε και να ειδούμε μήπως και δυνάμεθα να κάνουμε κάτι να διασώσωμεν προσωρινώς αυτήν την περιοχή των αντιστάσεων του ΓεΔεί έως του 867. Μοι είπον για αύριο, αλλά αφενός έχω την εν Αθήναις οικονόμον μου αδειούχον, αφετέρου είναι ο Ερμής εν στάσει και προτιμώ να γίνονται συμφωνίαι ότε ορθοδρομήσει.

Θα τα ειπούμε την Δεύτερα εν Αθήναις λοιπόν. Εάν, λέγω εάν, κάτι συμφωνήσωμεν τότε ή δια τηλεφώνου εντός του ΣΚ θα το ειδείτε εις το ταβλώ. Μην αναμένετε μεγαλεία και νέους ταύρους. Δια μικράν αντίδρασιν αιμοστάσεως ομιλώ. Και προετοιμασίαν δια τα χειρότερα ερχόμενα προσεχώς, α έδειξαν τα συστημικά γεγονότα του Αυγούστου. Τα οποία έμπροσθεν χειρότερα, με τοσούτα κεφάλαια που χρειάζονται αι τράπεζαι, δεν πρέπει να μας ευρούν καθεύδοντας:

"Ύστερα από όλα αυτά, η προσέγγιση που επιχείρησε η UBS καταλήγουν στο ότι η Alpha Bank θα πρέπει να ενισχυθεί με 864 εκατ., η Eurobank με 1,88 δισ., η Marfin-Λαϊκή με 462 εκατ., η Εθνική Τράπεζα με 515 εκατ. και η Τράπεζα Πειραιώς με 1.152 εκατ. ευρώ. " Εκ των μετριοπαθών εκτιμήσεων της UBS.

Αλλά, αυτά μιαν ετέραν φοράν. Ας χαρώ τας τελευταίας ώρας εις τας εξοχάς προ της επιστροφής. Αν και μάλλον θα επιστρέψω, ο Σεπτέμβριος είναι έξοχος μήν διακοπών.

Και μην φοβείσθε το ELA, δυνατόν να είναι σωτήριον, αρκεί να σταματήσουν την απηνήν διώξιν του ιδιωτικού τομέως οι επαγγελματίαι ανεπάγγελτοι της πολιτικής τάξεως.Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Αλλοτινές μου εποχές

Με συνεκίνησε τα μάλα φίλος, αποστείλας σύνδεσμον προς τον αγαπητόν Βάρρυ (τον έχω παραμελήσει και αυτόν εσχάτως) όστις ανήρτησε διάγραμμα του Σταθερού και Πτωχού (εσιούταραν την κεφαλήν του οίκου αξιολογήσεως λέει? Ε, εντάξει, βαρύ και ανθυγιεινό) εν συγκρίσει προς τον Ιάπωνα.

Αντίστοιχον διάγραμμα ανήρτησε καθώς είδον και η Οργισμένη Άρκτος (Angry Bear). Η συγκίνησις δεν ήτο βεβαίως δια τας αναρτήσεις, αλλά διότι ο φίλος ενεθυμήθη ότι αντίστοιχα είχον αναρτήσει προ τριετίας ήδη. Περνούν τα χρόνια.

Και το ζήτημα βεβαίως δεν είναι το πού θα πάει μια τιμή, αλλά κυρίως το πόσον θα μείνει εκεί και με τι συνθήκας της πραγματικής ζωής θα γίνει αυτό.

Τα έβλεπον αυτά και εσκεπτόμην την σήμερον, καθώς ήυρον μετά καιρόν τον εκλεκτόν φίλο Βασίλειον Μαρκάκην και το ιστολόγιόν του. Χε, χε, τότε που έγραφα περί της ζώνης των Αλώσεων και του μηρσηνικού 1023, πόσο παράλογο το εύρισκαν τινές. Προ τριετίας και αυτά. Όχι βεβαίως ότι προ τετραετίας τα έβλεπα ρόδινα. Και όπως λέγω εις τον ανιψιόν mc που γράφει σχετικώς, καλή η διακράτησις, αλλά εν Άρκτω, καλλιτέρα η πώλησις. Τώρα βεβαίως φαίνεται ήδη αισιόδοξον, καθώς ο ΓεΔείς κοιτά το χάος. Αλλά επεράσαμε και ωραίας στιγμάς εκεί, προ της απαγορεύσεως εισόδου, μερικάς μάλιστα δια χειρός Μαρκάκη.
Αλλά, δε βαριέσαι, ούτω πώς είναι αι αγοραί. Θήλεα γαρ, απρόβλεπτα και άπιστα. Θέλει καπατσοσύνη δια να μη σε καταστρέψουν με τα καπρίτσια τους. Και πάλι καλώς λέγω που είμεθα εισέτι ζωντανοί.

Και να μας έχει ο Θεός γερούς πάντα να ανταμώνουμε.ΥΓ Εξ όσων αντελήφθην ο Βασίλειος έκλεισε το ιστολόγιον καθότι θα τον εζάλισαν κι αυτόν τίποτε αγενείς χασούρηδες, αλλά εικάζω ότι εάν του γράψετε θα σας δώσει κλείδαν εισόδου.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Τι προεξοφλεί η αγορά?

Καθώς συνεχίζω τας διακοπάς μου, δεν δύναμαι δυστυχώς να βάλω εκ νέου εις εφαρμογήν τους αλγορίθμους και να ειδώ τι συμβαίνει. Μπορώ ωστόσο να είπω μετά πάσης βεβαιότητος ότι μοι φαίνεται ότι οιoσδήποτε έχει έκθεσιν εις Eλλαδικάς αξίας ευρίσκεται εις στάδιον τι ρευστοποιήσεως και αποχωρήσεως κεφαλαίων.

Η σημερινή εκ νέου υποχώρησις δηλοί μεν ότι πέραν πάσης αμφιβολίας δε θα ησυχάσωμεν εάν οι έξω δεν ολοκληρώσουν την διόρθωσίν των, όπερ και προβλέψιμον, δεικνύει ωστόσο και ότι καθ΄όσον η αγορά λειτουργεί ως προεξοφλητικός μηχανισμός (τουτέστιν: ολίγον τι), η Ελλάς δε φαίνεται να εκφεύγει εκ του τέρατος της κρατικώς επιβαλλομένης υφέσεως εις το εγγύς μέλλον. Τι βλέπει η αγορά και υποχωρεί ραγδαίως εις έδαφος ήδη υπερβολής? Δύσκολον να το είπω άνευ βοηθείας αλγορίθμων, πλην των χονδρικώς προβλεπομένων.

Από την άλλην, φάινεται ότι το πραγματικόν ερώτημα δεν είναι πλέον εάν οι έξω θα κάμουν επόμενα χαμηλά εις χρυσόν (ταύτα γίνονται αλλεπαλλήλως) αλλά εάν θα παραδώσουν εις την Μεγάλην Άρκτον μέρος ή όλα τα κέρδη της εσχάτης ανωφερείας.

Οψόμεθα και το φθινόπωρον προβλέπεται έντονον.


Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Γεγονότα του Αυγούστου

Λοιπόν, το συστημικόν γεγονός οδήγησε εις απώλειαν 250 και πλέον μονάδων από την αρχή του μηνός, έως της σημερινής αναστροφής, ακυρώνοντας προτέρους σχεδιασμούς. Ομολογώ ότι το γεγονός με έπιασε εν διακοπαίς, ευτυχώς όμως ουχί εις τον ύπνον, καθ΄ότι το αντελήφθην ενωρίς και ησχολήθην, ως και εκ των εδώ κειμένων τεκμαίρεται, αλλάσσων προηγουμένους στόχους και αναθεωρών απόψεις, ως αυτή περί του τριψηφίου ΓεΔεί κυριολεκτικώς εις το τσάκ. Τώρα πλέον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δείξει την πορεία των και λόγω και των ημερών θα αποσυρθώ εις τα λουτρά μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχω πρόσβασιν εις τα εργαλεία μου οπότε δεν δύναμαι να διατυπώσω περαιτέρω λεπτομερείας πλην των ήδη διατυπωθεισών. Ούτε και χρειάζεται προσθήκη εις τα προηγούμενα νομίζω: εάν υπάρξει ωκεία παρέμβασις (QE3 ή Μάρσαλ κοκ) τα πράγματα θα σταθεροποιηθούν κατά τα γνωστά του 2007, άλλως θα πάνε ταχύτερον εκεί που ούτως ή άλλως θα υπάγουν εντός των επομένων μηνών και ετών καθώς η Μεγάλη Άρκτος κάμνει τον κύκλον της.

Ταύτα ειπών, λέγω να υπάγω δια ποδόλουτρα, παραδούς τα σκήπτρα εις τον αγαπητόν mc και παραμένων εκτός αγοράς έως της διασπάσεως των 1023 (στοπλόσσι: 980) οπότε εκκινώ κούρσον με στόχον εις πρώτην φάσιν το χασματάκι (1150). Εάν δεν τας πιάσει και βαδισει προς τας λοιπάς στάθμας Έκο, δεν φεύγει και τα λέμε τον Σεπτέμβριο. Να ευχηθώ καλάς κινήσεις και καλάς διακοπάς τοις πάσιν!

ΥΓ Τα γράφω δε τα ως άνω διότι το παρόν χρησιμεύει κατά κύριον λόγον ως οδηγός προς εαυτόν, να μπορώ δηλαδή να βλέπω τα λάθη και τα σωστά κατά την πορείαν του χρόνου.
Παναγία βόηθα

Ενδιαφέρουσα η εχθές "Μαύρη Δευτέρα", αναμενομένη εν πολλοίς. Σημειώνω ότι το παρόν "γεγονός" ούτε που έδωσε σημασίαν εις σειράν αντιστάσεων (αντίο 1023, αλλά να ειδούμε τι θα γίνει και τας προσεχείς ημέρας) και πάει δι'άλλα. Εν γένει, ότε συμβαίνουν τέτοια, το μόνον που δύναται τις να κάμει είναι να αναμένει και να προσεύχεται. Τα μάλα δε εάν ήκουσε τινάς των θαμμώνων των χρηματιστηριακών καφενείων, δημοσιογράφων και αναλυτών και ηγόρασε μετοχάς (μικρά αμαρτία) χωρίς να τηρήσει στοπλόσσια (μέγα σφάλμα). Πάντως η αγορά είναι τυρβώδης, εντός συστημικού γεγονότος, κατά πάσα πιθανότητα προ εξωγενών παρεμβάσεων και δι'εμέ τουλάχιστον που δεν με ηύρε βραχυθετημένον, κρίνω ότι η καλλιτέρα θέσις είναι εκτός - ασφαλώς καθείς υπεύθυνος δια τα κεφάλαιά του.


Μοι προεξένησε ιδιαιτέραν εντύπωσιν επίσης η δραματική υποχώρησις των κρατικοχάρτων. Έχει βεβαίως τη σημασία της, την έχω συζητήσει μετά τινών ιδιωτικώς: τα κρατικόχαρτα πάνε καλώς κατά τη διάρκεια μετοχοποιήσεων, ότε το κράτος εκφορτώνει εις μικρομετόχους. Εδώ φαίνεται ότι οι πωλήσεις θα γίνουν από το -χρεοκοπημένο- δημόσιο εις τους ξένους αμέσως, άνευ μεσολαβήσεως του ΧΑΑ και οι μέτοχοι βλέπουν την τύχην της μετοχής του ΟΤΕ της Εμπορικής κοκ και προφανώς διερωτώνται ποίος θα μείνει με τον μουτζούρη.

Εν ολίγοις αναμονή, η Μεγάλη Άρκτος κατευθύνεται εκεί που ανεμένετο και μετά τα πράγματα θα πάνε καλλίτερα. Πρώτα πάντως θα πάνε χειρότερα και φαίνεται ότι η επερχομένη ύφεσις περί ης από καιρού συζητούμε είναι πλεόν αντιληπτή πολλοίς.

Αλλά, ας μην σχολούμεθα με τα τετριμένα. Μην λησμονείτε, έρχεται Δεκαπενταύγουστος.

Υγίεια και ευλογία τοις πάσιν.

ΥΓ Απηγόρευσε λέει η ΕΚ τας ανοικτάς πωλήσεις. Αλλά, εάν πραγματικώς θέλει να σταματήσει την πτώσιν θα έπρεπε να απαγορεύσει γενικώς τας πωλήσεις...
ΥΓ2. Μοι ανέφερε φίλος και με συνεβούλευσε έτερος να μην ομιλώ πολύ περί του Λαυρεντιάδου, καθ'ότι η έκθεσις του εγχωρίου τραπεζικού συστήματος εις τας εταιρείας του είναι θηριώδης και τυχόν παραπάτημα θα παρασύρει πολύ κόσμον. Δεν ομιλώ λοιπόν, απλώς παραθέτω σύνδεσμον. Και ο νοών νοείτω.


Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

᾿Εν πόλει ᾿Ιόππῃ


ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ· (...)
εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν; ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες· ἄρα γε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν.


Ενεθυμήθην σήμερον τον φίλον Δόκτορα Βασίλειον, ος συνέγραφε παλαιότερον το ιστολόγιον "Πυρρώνειαι αναζητήσεις", ομόσταυλο ημών πρό της αθλίας εκδιώξεως ημών εκ του τόπου εκείνου. Τον ενεθυμήθην δε, δυοίν λόγοις: το πρώτον ειδώς ότι εν πόλει Ιόππηι, αραβιστί Γιάφφα, το νύν Τελ Αβίβ-Γιαφφό (Λόφος της Ανοίξεως-Ιόππη) καλουμένη, απώλεσε η τοπική αγορά 6,99% και τελευταίον που αλληλογραφήσαμε ευρίσκετο εκεί.

Τον ενεθυμήθην όμως και εξ ετέρου λόγου: ήτο γαρ ο Δρ μεμυημένος εις την των άστρων μελέτην. Ο Καλοχαιρέτας λοιπόν, όλως τυχαίως, έπεσε τις άλλες επ'άρθρου, αναφερομένου εις τους Ερμού κύκλους. Ο πλανήτης Ερμής, των τε εμπορευομένων και κλεπτών προστάτης, λοιπόν επαναλαμβάνει εφέτος με ανατριχιαστικήν εγγύτητα τας κινήσεις τας οποίας έκαμε το 1932.

Θα μου ειπείτε: τι μας τσαμπούνάς Θρασύβουλα καλοκαριάτικο και εν τω μέσω νηστείας. Δεν αναμένω να με αντιληφθείτε αμέσως, ακόμη και υμείς οι σαφώς-υπέρ-το-μέτριον-της-νοημοσύνης-του-παχυδέρμου-νεοέλινα αναγνώσται Καλοχαιρέτου. Αλλά, δείξατε ολίγη υπομονή: το 1932 ήτο το έτος του απολύτου (ονομαστικού) πυθμένος του Κράχ του 1929. Μεταξύ άλλων δε ήτο και το έτος της προηγουμένης ελλαδικής χρεοκοπίας (τυχαίον?), επίσης επί Βενιζέλου (του το δέμας μικροτέρου και μεγέθει μεγαλυτέρου).

Τώρα θα μου ειπέιτε και με το δίκαιο σας, μα είναι τοσούτον μακράν οι δείκται των ΗΠΑ του προηγουμένου τους πυθμένος!

Ναι, καλά, απλώς βλέπετε μια μαγικήν εικόναν. Βλέπετε το 1932, τα δολλάρια ήσαν ισοδύναμα του χρυσού, ενώ τώρα είναι τυπωμένος αήρ κεκοπανισμένος (ξαναδιαβάστε το τεμάχιον και τα προηγούμενα, αξίζουν,κι ας τα λέγω από ετών). Μετρούμενος δε ο Δοω εις χρυσόν έκαμε μόλις νέον χαμηλόν της παρούσης Μεγάλης Άρκτου. Επειδή εδώ που ευρίσκομαι δεν έχω διαθέσιμην την δύναμιν των υπερυπολογιστών και τα λοιπά τζουβλέκια, εζήτησα από τον αγαπητόν mc να μου κάμει το διάγραμμα Δοω δια χρυσός, μοι έστειλε τον SP500 από το 1992 και εντεύθεν και ιδού το προφανές:
Αυτά τα ολίγα και εις όσους με ερωτούν ιδιωτικώς και εις όσους διερωτώνται, δεν ξεύρω που είναι ο πυθμήν, αλλά εικάζω, είμαι λίαν εύχαρις που δεν έχω χαρτιά και απλώς αναμένω να τελειώσει η ταλαιπωρία. Θα τελειώσει, το πότε ακριβώς αγνοούμε. Άλλως τε όπως κάπου ανέφερε κάποιος συγγενής μου (ο dell ήτο ή ο mc? ξεχνώ), ούτε 7% δεν έπεσε η αγορά της Ιόππης, πώς κάνετε έτσι? Χα, ωρε και τι συγγενείς έχω!

Καλήν άσκησιν, γρηγορείτε και προσεύχεσθε!


Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Λοιπαί στάθμαι Έκο

Η είδησις της ημέρας είναι η καταδίκη του Sir Thomas Lanaras, όπως ορθώς γράφει ο εκ Σιατίστης φίλος μου (έλαβον την πρόσκλησιν, ευχαριστώ και επιφυλάσσομαι!). Ή ίσως ότι ο Βενιζέλος προσπαθεί να απαλλάξει εαυτόν αναδρομικώς δια τους χειρισμούς της Προβάνκας (το κιγκλίδωμα). Και πολύ καλώς πράττει, διότι με αυτά που βλέπουν το φώς της δημοσιότητος, δυνατόν και να είχε πρόβλημα. Τώρα βεβαίως υπάρχει το επιχείρημα του μείζονος αγαθού, της σταθερότητος του συστήματος. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Βενιζέλος καλή τηι πίστει ούτω εσκέφθη, δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ πώς όλα είναι καλώς καμωμένα.

Ή ίσως η είδησις της ημέρας είναι ότι το ΧΑΑ έπεσε μόνον 1,35% και ευρίσκεται πλησίον των 1.100 μονάδων. Αυτό μάλιστα. Αλλά, εάν αι ΗΠΑ υπάγουν προς διπλήν βύθισιν, θα μείνει υπέρ τας 1.000 μονάδας? Αμφίβολον λίαν. Δηλαδή, τι αμφίβολον, απολύτως βέβαιον πώς όχι, εξόν και γίνει τι το δραματικόν, ένα QE3 ή κανα ωκύ σχέδιον Μαρσαλ κοκ. Μια που λοιπόν είμεθα άπαντες πλέον προετοιμασμένοι να ακούσουμε τα χειρότερα και μια που το μηρσηνικόν 1023 διατυπωθέν προ ετών, φαίνεται ήδη αισιόδοξον, ας καταφύγωμεν δια μιαν εισέτι φοράν εις το παίγνιον του Κου Έκο ίνα ευρωμεν στάθμας πιθανοτήτων. Είναι μια αυστηρώς μαθηματική διαδικασία, την οποία θα ήθελα να αφιερώσω εις τον λάτρην των θεμελιωδών ανιψιόν. Ιδού λοιπόν:

980

908
(897)
890
879
(876)
(867)

798
789
786
768
765
756

675
657
654
645

564
546
κοκ,

τας υπολοίπους τας υπολογίζετε και μοναχοί σας, να μη με είπουν πάλιν αρκτούρο. Ας ελπίσωμεν λοιπόν ότι κάτι καλόν θα γίνει και θα στρέψει η αγορά τάχει. Ούτω πώς και το 1023 μας κάμνει ως τροχοπέδη. Άλλως τα πράγματα είναι σκούρα. Αλλά, ειλικρινώς, αισιοδοξούμε ότι θα γλιτώσωμεν τα χειρότερα. Όπως και να έχει, αναμένωμεν απλώς.

Αυτά και καλά κρασιά εις τους εξοδούχους!

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΑΛ'ΑσΠΙΣ

Πω, πω, πω, χαμός σήμερον ε? Και σήμερον δηλαδή. Δε βαριέσαι, εγώ βλέπω το ποτήριον μισογεμές, έκαμε χασματάκι το οποίον μετά πάσης βεβαιότητος θα καλυφθεί, οπότε ει τις τολμηρός, μετά λόγου γνώσεως τολμά αγοράς από εδώ και κάτω προσδοκών αντιδρασούλα. Το πότε βεβαίως, το αγνοούμε πάντοτε (και εάν διερωτάσθε εάν ο Θράσος αγοράζει, σας παραπέμπω εις την σινδόνην του ανιψιού mc, εις τον πρώτον σύνδεσμον εις το κάτω κάτω της γραφής).

Από την άλλη, βλέπω ότι ο αγαπητός Πετράν δια μιαν εισέτι φοράν υιοθετεί τας απόψεις Καλοχαιρέτου. Χαίρω και λογικώς θα πρέπει να χαίρει και αυτός, καθ'ότι μεταξύ των οικονομικών δημοσιογράφων ούτω πώς διασώζεται μακράν, παρά τα υπόλοιπα που του καταμαρτυρούν - εγώ δεν τον γνωρίζω τον χριστιανό.

Συνεχίζει δε η Ελευθεροτυπία τον αντιλουλουϊκόν αγώνα και λέγει ότι θα πληρώσουν τη νύφη οι φορολογούμενοι και οι Μηχανικοί - εις τους οποίους ανήκει η Αττικής. Λέγει χαρακτηριστικώς:

"Το σενάριο θυμίζει την υιοθεσία της Ασπίς Bank του Παύλου Ψωμιάδη από το Τ.Τ., ενώ ήδη πολλοί διερωτώνται τι θα κρύψουν κάτω από το χαλί μιας τέτοιας συγχώνευσης.

Χθες, η τράπεζα των μηχανικών ανακοίνωσε ότι συζητεί για συνεργασία με την Proton, αναζητεί ωφέλειες από συνέργειες, ενώ στις 9 Ιουνίου η ίδια είχε διαψεύσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά δημοσιεύματα ως ανυπόστατα.

Συμπέρασμα: Αλλη μια κρατική ένεση ετοιμάζεται εδώ και καιρό και σπρώχνουν την Proton στην Attica. Αν τελεσφορήσει το deal (για το οποίο έχουν ήδη θορυβηθεί στο ΤΣΜΕΔΕ), απομένει να δούμε ποιος θα είναι ο νέος «Παύλος Ψωμιάδης»."

Αυτό αίφνης με έκαμε να ανακρούσω πρύμναν και να θεωρήσω την άρον-άρον συγχώνευσιν εάν όχι καλήν ιδέαν, ίσως δικαίαν. Μάλιστα Κύριοι (και Κυρίες). Αφού θα τα πληρώσουμε τα κερατιάτικα που θα αποκρυβούν υπό του τάπητος, κατά την εφημερίδα, ημείς τα υποζύγια (πώς το έλεγε η διαφήμισις? "δια τον άνθρωπο και τα ζώα"?) οι φορολογούμενοι, διατί να μην πληρώσει και μία εκ των πανισχύρων συντεχνιών? Δεν είναι οι μηχανικοί συντεχνία πανίσχυρος και υπέρ εαυτής νομοθετούσα, ήτις επί τόσα έτη φορολογεί με διαφόρους διατάξεις, ότε δεν χαρατσώνει εκ καθέδρας ατιμωρησίας κρατικοδιαίτου (Πολεοδομίαι: η πλέον διεφθαρμένη υπηρεσία, δεν απασχολεί συνήθως θεολόγους) ψηφιζομένας υπό των δικηγορομηχανικοϊατρων βολευτών, τον απλό Έλληνα πολίτη?

Α, όχι. Εν τέλει η υπόθεσις της "Προβάνκας το κιγκλίδωμα" ίσως δεν είναι κιγκλίδωμα, αλλά ρομφαία δι' ης θα τιμωρηθεί με απώλεια μετρητού που έχει συσωρρεύσει το Ταμείον των μηχανικοεργολάβων επί της κεφαλής πάντων ημών των πληβείων δια να κάμει τας Αθήνας εξάμβλωμα τσιμέντου και την χώρα μπετοναρισμένη κακοφωνία όπου μπορούσαν να φθάσουν αι μπετονιέρες των.

Θα την φάμε που θα την φάμε οι πλέμπες του ΙΚΑΟΑΕΕ, ας την φάνε και οι προύχοντες του ΤΣΜΕΔΕ.

Έστι δίκης οφθαλμός.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Ψηφίζειν και τετραψηφίζειν

Ουκ εά με καθεύδειν ή μάλλον διακοπεύειν η υπόθεσις της Προβάνκας. Ιδία δε σήμερον όπου ο δεύτερος τη τάξει εκλεγμένος πολιτικός έριψε το λίαν άξιον λόγου βάρος του υπέρ του ΛΛ. Αυτό τούτο δε, με έπεισε απολύτως ότι η υπόθεσις δεν άπτεται μόνον μικροποσών εκατομμυρίων, αλλά κυριολεκτικώς κτυπά εις την καρδίαν το κατεστημένο της εχθές (και, ακόμη, σήμερον). Μα, θα μου ειπείτε, κοτζάμ Βενιζέλος (τι κρίμα: τον εψήφισα τότε) κινδυνεύει να καεί δια να σώσει τι και ποίους ακριβώς?

Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και πολλά εξ αυτών που περιφερειακώς αναγιγνώσκουμε εν σχολίοις άρθρων θα ακουσθούν εκ νέου, ίσως, τας αμέσως προσεχείς ημέρας. Εάν βεβαίως δεν γίνει ανακωχή των βαρώνων των ΜΜΕ προτού να ζήσωμεν εξελίξεις ενώπιον των οποίων τα όσα προεκλήθησαν υπό του σκανδάλου Κοσκωτά δυνατόν και να μυρίζουν γάλα. Κρατώ βεβαίως μικρόν κάλαθον διότι δε βλέπω και πολλά ΜΜΕ να ασχολούνται. Από την άλλην, εάν βάλουν την Τράπεζα Αττικής, μια σχετικώς υγιή τράπεζα, να την αγοράσει δια να κουκουλώσει τα καταγγελόμενα α λα Ασπις κλπ, τότε θα είναι ένα ακόμη δείγμα ότι εν τέλει άξιζε αυτή η χώρα να είναι χρεοκοπημένη εις τον αιώνα τον άπαντα. Με τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ κουβαρνταλίκια πολιτικών ανδρών (κάτι μου θυμίζει) ή άλλως πώς, της Προβάνκας το κιγκλίδωμα.

Αλλά, ας μην ψέγομεν το Υπουργείον ότι προσέχει τους επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να το ισχυρισθεί αυτό κανείς δια την μεγαλυτέραν εισηγμένην, την 3Ε. Ίσως επειδή η Coca Cola δεν ήτο και ποτέ κρατικοδίαιτη, τσούπ, θα της φορέσουν λέει ΦΠΑ 23%. Βρε μήπως προσπαθεί κατά βάθος η Κυβέρνησις να φέρει τον παλαιάς κοπής φάτε-το-διεθνές-κεφάλαιο-σοσιαλισμόν?

Αυτά έχει το ψηφίζειν. Καθώς όμως έγραφον προς τον mc (παρακαλώ πατήστε γιατί μετράει κτύπους, έχει και μερικά ενδιαφέροντα), επί σχετικής ερωτήσεώς του, φαίνεται ότι ο Dow έκαμε τωόντι τον κεφαλωμίτην που έλεγον δεικνύοντα (εάν επιβεβαιωθεί) εις το διάστημα υπό τας 11.000. Και από εκεί ως το τετραψήφιον η οδός ου μακρά. Αλλά, εάν ο Δοω τετραψηφίσει, ο ΓεΔείς θα συνεχίσει να τετραψηφίζει? Χλωμόν, ιδία με την 3Ε υπό διωγμόν και τας τράπεζας υπό το βάρος που φέρει/δεικνύει της Προβάνκας το κιγκλίδωμα. Εάν βεβαίως μείνει περί του 11.000, καλά είμεθα εμείς περί το 1023, άλλως οψόμεθα εις άλλας στάθμας.

Και ναι μεν το 910, το 890 ή το 798 κλπ στάθμας Έκο, είναι ακόμη μακράν, αλλά να ειδούμε τι θα βγάλει και το φθινόπωρον. Να μη βγεί κανας καραγκιοζάκος πάλι και με ειπεί αρκτούρον, όπως τότε που με εκορόιδευαν περί του μηρσηνικού 1023.

Τέλος, δια την χώραν και την Οικουμένην πάσαν, νηστεία προ της Κοιμήσεως και παραθέτω ένα ωραίον του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου.
Καλήν άσκησιν εις πάντας.