Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Προ παγκοσμίου διορθώσεως;

Διερωτώμαι εσχάτως εάν η αίσθησις μου οτι ευρισκομεθα εγγύς παγκοσμίου διορθώσεως θα εβγεί αληθινή.

Δεν δύναμαι να το γνωριζω ασφαλώς, ιδία εντός ενός περιβάλλοντος υπερπαροχής ρευστότητας υπό των κεντρικών τραπεζών. Αλλά, τα νεφη συγκεντρουνται.

Οψομεθα. 

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Τι ταχύτης!

Πολύ υψηλά, πολυ ταχέως.

Μη διαγκωνιζεσθε, θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες αγορών. Παντα υπάρχουν.

Γρηγορείτε. 

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Γενέθλιον

Εόρτασα το Σάββατο το γενεθλιον Καλοχαιρέτου. Παρέχονται οι χρόνοι, καθώς γηράσκεις όλο και ταχύτερον.  Ευχαριστώ από καρδιας του φίλους που με ενεθυμηθησαν και μοί έγραψαν επί του τοίχου εις το FB.

Κατα τα λοιπά έλεγον περι των ειδών του Μαρτίου και τα είδατε. έλεγον και δια τας 1000 μονάδας συν/πλην και θα ειδουμε.

Υγιείαν και ευλογίαν τοις φίλοις!

Θρασύβουλος 

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Μάρτιαι ειδοί

Ήρθαν και αι Μάρτιαι ειδοί κι ακόμα υψηλά αρμενίζει το ΧΑΑ. Ημεις μεν το αναμένωμεν περι τάς 1000 μονάδας εις πρώτην φάσιν τούτο δε κινείται το νυν περι τα 30-35% υψηλότερον. Την πορεία αγνοούμε ω φίλοι! Την κατάληξιν όχι.

Τι εχει να πει ο Καλοχαιρέτας δια τάς ειδούς;

Ναι. Ήρθαν. Αλλα, δεν επέρασαν.

Ναί͵ πάρεισιν͵ ἀλλ΄ οὐ παρεληλύθασι. Πώς το λέει ο Πλουταρχος να ειδείς... 

"ὥς τις αὐτῷ μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνὸς ἣν Εἰδοὺς Ρωμαῖοι καλοῦσι προείποι μέγαν φυλάττεσθαι κίνδυνον͵ ἐλθούσης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὁ Καῖσαρ εἰς τὴν σύγκλητον ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ μάντει φάμενος· αἱ μὲν δὴ Μάρτιαι Εἰδοὶ πάρεισιν͵ ὁ δ΄ ἡσυχῇ πρὸς αὐτὸν εἴποι· ναί͵ πάρεισιν͵ ἀλλ΄ οὐ παρεληλύθασι."

Ασφαλώς και εις έκαστος μονος υπεύθυνος δια τα κεφαλαιά του. 

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ερμού αναδρομούντος

Κάθομαι και βλέπω τον ΓεΔει και σκέπτομαι: διατί βιάζονται οι πωληταί και τον ανεβάζουν βιαίως;

Εγω τον περίμενα και τον περιμενω  περί τάς 1000 μοναδας, εις πρώτην τουλάχιστον φάσιν, και ούτως αρμενίζει περί τα 20% παραπάνω.

Αλλά, αναδρομεί ο Ερμής σου λέει, οπότε ευκαιρία να πωληθούν σαπακια. Διότι κατ´ αυτήν την περίοδον, ο πωλών κερδίζει και ο αγοράζων χάνει. Καθ´α λεγουσιν οι τοις άστροις λατρεύοντες.

Αυτά τα ολίγα και εις πολλά έτη.