Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ερμού αναδρομούντος

Κάθομαι και βλέπω τον ΓεΔει και σκέπτομαι: διατί βιάζονται οι πωληταί και τον ανεβάζουν βιαίως;

Εγω τον περίμενα και τον περιμενω  περί τάς 1000 μοναδας, εις πρώτην τουλάχιστον φάσιν, και ούτως αρμενίζει περί τα 20% παραπάνω.

Αλλά, αναδρομεί ο Ερμής σου λέει, οπότε ευκαιρία να πωληθούν σαπακια. Διότι κατ´ αυτήν την περίοδον, ο πωλών κερδίζει και ο αγοράζων χάνει. Καθ´α λεγουσιν οι τοις άστροις λατρεύοντες.

Αυτά τα ολίγα και εις πολλά έτη.