Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Διατί χαίρεται ο κόσμος?

Αποτελεί ένα κάποιο παραδοξον το γεγονός ότι αι εν Ελλαδι τράπεζαι ανήλθον κατα περίπου 50% εντός ολίγων ημερών με το που εδωσα έγκρισιν υπέρ της κούρας με ελπίδα αναπτύξεως την οψίαν προ της Παρασκευής και 13. Την επομένην του τοπικού πυθμένος εξ όσων βλέπω. Μπα, σκουριάζεις Καλοχαιρετα.

50%, ε? Τι έχασα? Δεν μπορεί, κάτι έχασα. Η κουρά, ευπρόσδεκτος ασφαλώς, είναι το μέσον του δρόμου, ουχί το τέλος. Η κατάστασις της χώρας δεν είναι διατήρησιμος και 100% να κουρευθουν τα ομόλογα των ιδιωτών (δηλ των τραπεζών). Και η αλλαγή προς την εξυγίανσιν δε θα γίνει άνευ κόστους, φρέσκων κεφαλαίων και βαχάλου, νομίζω.

Εάν αγοράζετε τώρα τραπεζικούς τίτλους, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι καμνετε, διότι εγώ ομολογώ τα εχω χαμένα. Καλή η ανωφερεια ανακουφίσεως, αλλά δεν κρατα ες αιεί. Μπορεί ασφαλώς να κανω λάθος και εις εκαστος μονος υπευθυνος δια τα κεφαλαιά του, αλλά απλώς βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι κάμνετε.

Απλούν.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Υπέρ της κουράς

Το πρώτον εύχομαι εις πάντας τους φίλους υγιεία, ευημερία και πάσαν επιτυχίαν και ευτυχίαν εντός του μόλις ανατείλαντος 2012. Δισεκτον το έτος και Ολυμπιακόν, εύχομαι δε δια την πατρίδαν μας καλλίτερον.

Προχωρούν, αλλά δεν ολοκληρούνται αι διαπραγματεύσεις περί της συμμετοχής των ιδιωτών (PSI+). Η ώρα των 60 λεπτών που ελεγα προ ετών αφικνυται τάχει, μονο που κατά πως φαίνεται τελικώς η κουρά θα είναι εις τα εξήντα και ουχί το απομένον. Αυτό είναι μάλλον καλό εδώ που φτάσαμε, αν και καλλίτερο θα ήτο να αφήσουμε τα 60 λεπτά και να πάμε εις το τέταρτο να ανασάνουμε. Να κουρευτούν τουτέστιν τα ομόλογα κατά 75%. Καθώς τούτο δε φαίνεται πιθανόν, ελπίζω τουλάχιστον οι όροι να είναι τέτοιοι που να αξίζει τον κόπον, ιδία ως προς την διάρκειαν, τον τόκον και την περίοδον χάρητος, απαντα λίαν σημαντικά εν όλω.

Επιθυμώ επίσης να ειδώ και την ΕΚΤ να συμμετέχει διότι δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν να κουρευτούν άπαντες οι υπόλοιποι, της ΤτΕ περιλαμβανομένης, και αυτή να μείνει απ'όξω. Αφήνω που κρατά μερικάς δεκάδας δις και η κουρά της θα ήτο ευλογία.

Συνολικώς όλα αυτά μπορεί να φέρουν μια κάποιαν ανακούφισιν ώστε να σταματήσει η ύφεσις εντός του έτους. Και μετά βλέπουμε. Η Ελλάς έχει περάσει και χειρότερα και ξανά πορος την δόξαν ετράβηξε.

Εις πολλά έτη με υγίεια!