Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Μάρτιαι ειδοί

Ήρθαν και αι Μάρτιαι ειδοί κι ακόμα υψηλά αρμενίζει το ΧΑΑ. Ημεις μεν το αναμένωμεν περι τάς 1000 μονάδας εις πρώτην φάσιν τούτο δε κινείται το νυν περι τα 30-35% υψηλότερον. Την πορεία αγνοούμε ω φίλοι! Την κατάληξιν όχι.

Τι εχει να πει ο Καλοχαιρέτας δια τάς ειδούς;

Ναι. Ήρθαν. Αλλα, δεν επέρασαν.

Ναί͵ πάρεισιν͵ ἀλλ΄ οὐ παρεληλύθασι. Πώς το λέει ο Πλουταρχος να ειδείς... 

"ὥς τις αὐτῷ μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνὸς ἣν Εἰδοὺς Ρωμαῖοι καλοῦσι προείποι μέγαν φυλάττεσθαι κίνδυνον͵ ἐλθούσης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὁ Καῖσαρ εἰς τὴν σύγκλητον ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ μάντει φάμενος· αἱ μὲν δὴ Μάρτιαι Εἰδοὶ πάρεισιν͵ ὁ δ΄ ἡσυχῇ πρὸς αὐτὸν εἴποι· ναί͵ πάρεισιν͵ ἀλλ΄ οὐ παρεληλύθασι."

Ασφαλώς και εις έκαστος μονος υπεύθυνος δια τα κεφαλαιά του.