Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Οι σκελετοί εξέρχονται του χορεύειν...

Οι σκελετοί κρύπτονται εντός των φοριαμών λέγουν οι Άγγλόφωνοι. Ενίοτε όμως εξέρχονται της ντουλάπας. Διακόπτω λοιπόν τας θερινάς μου διακοπάς τάχει ίνα σχολιάσω την είδησιν ότι ελέγχεται ο ΛΛ και επτά συν αυτώ. Όχι ότι αυτό αποτελεί έκπληξιν κανενός είδους δι'ημάς τους παροικούντας τας Αθήνας, ανεμένετο. Το πότε αγνοούσαμε.

Ή μάλλον ίσως υπάρχει έκπληξις, καθ'ότι εις παλαιοτέραν συζήτησιν μετά φίλου, αυτός με είχε κατηγορηματικώς διαβεβαιώσει ότι το σύστημα δικαιοσύνης είναι τοσούτον "ιδιαίτερον" που ουδέν πρόβλημα θα προκύψει ποτέ. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι κάποια αρχή έγινε, να δούμε βεβαίως αν θα γίνει τίποτε παρακάτω.

Είχον την τύχην να γνωρίσω προσωπικώς, όπως και πλείστους άλλους εισηγμένους πολλούς εκ των επιχειρηματιών που συνετέλεσαν εις την μόλις προηγηθείσα χρηματιστηριακήν άνοιξιν και αυθωρεί συνεπέρανα ότι δεν πρόκειται περί αρχηγών μοναστικών ταγμάτων. Αντελήφθην ωστόσο ότι κάποιο διάφορο μπορεί να προκυψει εκ του εμπορίου των μετοχών των. Τουλάχιστον κάτι εβγάλαμε εκ των αγοραπωλησιών των εταιρειών τους κατά τας καλάς εποχάς. Ενθυμούμαι μάλιστα ότι είχον πωλήσει την ΑΛΑΠΙΣ τον Οκτώβριο του 2007 εις τιμήν που είναι σήμερον ασύλληπτος. Την ηγόρασε φίλος εις τον οποίον ειλικρινώς εύχομαι να με είχε ακούσει -καίτοι βλέπω ότι τα σχόλια δεν φαίνονται.

Τες πα, είπαμε τα χρηματιστήρια είναι μηχανισμοί καταστροφής πλεοναζούσης ρευστότητος. Α, και να μην ξεχάσω πριν υπάγω προς την απογευματινήν μου σιέστα να παραθέσω σύνδεσιν προς σινδονοειδές κείμενον του mc, περιέχον με τη σειρά του σύνδεσμον προς παλαιότερον εμόν κείμενον των αρχών του 2008, τότε που ακόμη η πλειοψηφία ηρνείτο να ειδεί ότι αι αγοραί εκορύφωσαν το 2007. Τα έλυσε αυτά ο χρόνος υπερ ημών βεβαίως.

Αυτά και καλά μπανακια!

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αλγοριθμικά

Εκ πρώτης όψεως είμαι πολύ ικανοποιημένος. Μιλώ για δυνατότητα ελαφράς ανοδικής κινήσεως, εκ νέου εντός της ζώνης των Αλώσεων δηλαδή, την κάνει. Μιλώ περί μη εκκλείψεως του σεναρίου των 1023, τσουπ στρέφει νοτίως. Δεν τα λέγω εγώ αυτά βεβαίως, οι αλγόριθμοι.

Οι οποίοι, αν και το όνομά τους οφείλεται αλλού (εις τον Al-Kwarizmi, κάπου το έχω αναλύσει) περικλείουν ασμένως τον όρο άλγος. Πόνον δηλαδή. Για να δούμε, αν οι έξω μπαίνουν εις φάσιν κορυφώσεως και δη δια κεφαλωμίτου, ίσως τα δύο σενάρια συμπέσουν και ολοκληρωθεί και η ημετέρα διόρθωσις μετά των άλλων και μάλιστα πέριξ του μηρσηνικού. Οπότε και παρά τας εντόνους κραυγάς πανηγυρισμών πολλών ότι πάμε δια διπλασιασμό από της παρελθούσης εβδομάδος, θα δικαιωθούν οι αλγόριθμοι που τα έλεγαν από αμνημονεύτων και ο Καλοχαιρέτας που εδήλωνε ότι η καλλιτέρα περίοδος αγορών θα είναι μετά την διόρθωσιν των έξω. Οψόμεθα.

Καλάς διακοπάς!
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Το δυνατόν καλλίτερον

Το καλλίτερον θα ήτο να είχε βαρέσει κανόνι η χώρα επέρυσι, να είχε απολύσει τους περισσούς ΔΥ και εφέτος να ήτο ήδη εις τροχιάν αναπτύξεως. Τούτου μη γενομένου, το εχθεσινό ήτο το καλλίτερο δυνατό - και ήτο αυτό που ανέμενον από καιρού. Αλλάσσει το τοπίον και επαναφέρει δια μιας την βεβυθισμένην χώραν εις την επιφάνειαν.

Κατά τα φαινόμενα, ουχί μόνον αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι ικανότατοι, έχοντες βολέψει τους οπαδούς τους εις βάρος του γενικού πληθυσμού εις τον αιώνα τον άπαντα, αλλά τώρα επήραν και τα φράγκα που θα τους επιτρέψουν να... βολέψουν και άλλους. Ας μην παραπονούμεθα, εν τέλει απεδείχθησαν γατόνια, τουλάχιστον εκ μιας πρώτης ματιάς που έριψα εις τα νούμερα, μια χαρά βγαίνουν.

Να δούμε πώς θα ρίξουν την ανεργία και εάν καταφέρουν να εφαρμόσουν το απίθανο φεσοπρόθεσμον μόνον (που ίσως και να μη χρειασθεί: εάν πάρουμε το παραδάκι/αλλάξουμε τα ομολογα εντός του Αυγούστου, ποιούμε τον κόνικλον το χειμώνα).

Αλλά, σήμερον δε θέλει γρίνια. Θέλει μάλλον χαμόγελα ικανοποιήσεως. Δια μίαν εισέτι φοράν, εσώθημεν.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Επιστολών το ανάγνωσμα

Αμα τηι ψηφίσει του Μεσοπροθέσμου (Φεσοπροθέσμου, ορθότερον) η εγχώριος αγορά έκαμε μια ανωφέρεια, κλειτορίαν τινά ούτως ειπείν. Το μυστήριον της σκέψεως των τότε αγοραστών μοι είναι αδιαπέραστον, αλλά πάλι μπορεί και να μην εσκέφθησαν και τίποτε. Είπον τότε ότι δε θα ξαναγράψω έως ότου η αγορά εξέλθει εκ νέου της ζώνης των Αλώσεων τουτέστιν υπό του 1204. Ε εντάξει δεν εκράτησε και πολύ και σήμερον και πάλιν διερράγη και πάλιν έστρεψε. Αναμενόμενα αμφότερα. Φαίνεται μάλιστα ότι το χασματάκι ολίγον βορειότερα, μετά της σημερινής διαμορφώσεως, μπορεί να συντηρήσει ελπίδα ελαφρώς βορειοτέρας κινήσεως.

Αλλά είπαμε, σήμερον η αγορά έδειξε αντοχήν περί το 1204, ως από πολλού χρόνου συζητούμε. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα του 1023 δεν φαίνεται να έχει λήξει ακόμη.

Μια που ήλθε η ώρα να γράψω ωστόσο, θα ήθελον να αφιερώσω το σημερινόν είς την λίαν διαφωτιστικήν επιστολήν Κοραντή, καθώς και το συνοδευτικόν αυτής κείμενον του "Βήματος", το οποίον φρονώ ότι άπαντες οι Έλληνες πρέπει να αναγνώσουν. Η επιστολή καταλήγει ως εξής:

"Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι όσα αποκαλύπτω ανωτέρω θα γίνουν πιστευτά και θα τεθεί τέρμα στην εκμετάλλευση της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου από ορισμένους που συμμετέσχον σε αυτήν, αλλά δεν τη διοργάνωσαν."

Λέγει πράγματι πολλά περί την νεοελληνικήν μυθολογίαν, ην σήμερον πληρώνουμε.

Είναι λίαν διαφωτιστικόν να διαβάσετε την μεστήν νοήματος επιστολήν και εάν δεν πείθεσθε υπό των γεγραμμένων του Κοραντή (κρατικού στελέχους άλλως τε επί δικτατορίας) τα όσα έλεγε ο Ψυχάρης τότε:

"στο βιβλίο του Τα Παρασκήνια της Αλλαγής ο Σταύρος Π. Ψυχάρης κατέγραφε γραπτή πρόσκληση από το Υπ. Εξ. προς τους Αμερικανούς να επανεξεταστεί το θέμα των αμερικανικών βάσεων. Η πρόσκληση είχε διατυπωθεί το φθινόπωρο του 1973 και είχε καταληκτική ημερομηνία το τέλος του έτους. Προτού λήξει η προθεσμία ο Γ. Παπαδόπουλος και η κυβέρνηση Μαρκεζίνη έπεσαν."

Υπενθυμίζω εις τους νεωτέρους ότι τότε ούτε χρέος μεγάλο είχαμε, ούτε ελλείμματα, ούτε μπαχαλιαραίους εν οδοίς, ήτο δε η ανάπτυξις αλματώδης (καίτοι με κόστος δυσβάστακτον αργότερον). Κι όμως υπέστημεν ταπείνωσιν και πανωλεθρίαν εν Κύπρω δι'ότι δεν είχαμε ουσιαστικήν κυριαρχίαν. Αυτά δια τους νενέκους των έξωθεν εντολών ίνα διατηρηθεί το φαύλο "δημόσιο" των ημετέρων.

Αλλά, αρκετά, κάνει και ζέστα. Καλό καλοκαίρι αν δε σας ξαναδώ!