Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Α! Η νεότης...


Χαίρω όλως ιδιατέρως και διακόπτω τας προώρους θερινάς μου διακοπάς, διότι η πρότασίς μου ήυρε ευήκοα ώτα και το κίνημα "Τσακ Νόρρις ως Πρωθυπουργός Εθνικής Σωτηρίας" γνωρίζει ημέρας δόξης. Η νεολαία μας, πάντοτε ανοικτή εις τας ιδέας Καλοχαιρέτου, εδημιούργησε ήδη σελίδας εις το Facebook και η ιδέα εξαπλούται πλέον ως πυρκαϊά επί λειμώνος του Αυγούστου.


Η ως άνω φωτό προέρχεται εξ ενός των ιστοτόπων που διαδίδουν την ιδέαν.

Κατά τα λοιπά, μοι έγραψαν πολλοί ερωτούντες το τι νομίζω περί της αγοράς. Έχω πολλάκις επαναλάβει ότι δε λαμβάνω αποφάσεις εν θερμώ, αλλά τας προγραμματίζω από πολλού καιρού. Ούτω πώς έγραφον τον Μάιον, κατ' επανάλειψιν προ διετίας δηλώσεως:

"ΥΓ Έχω δηλώσει αλλαχού, ότι διάσπασις του κάτω εύρους της ζώνης των Αλώσεων (1204) θα με οδηγήσει εις σταδιακήν αυτοματικήν τοποθέτησιν εις τίτλους επιλογής και δεν βλέπω λόγον ίνα αλλάξω εισέτι αυτήν την εκτίμησιν."

Τώρα βεβαίως, θα μοι ειπείτε, αυτό ήτο? Ετελείωσε η ταλαιπωρία? Δε γνωρίζω, αν και δια πρώτην φοράν υπάρχει μια ελπίς να πάμε καλλίτερον μετά την αποχώρησιν του απιθάνου πισινοκυνηγού Παπακωνσταντίνου εκ του Υπουργείου της Οικονομίας (ναι, είχον ψηφίσει Βενιζέλο ΤόΤΕ). Αλλά, τουλάχιστον τα ιδικά μου μοδέλλα δεν δεικνύουν πλήρην έξοδον εκ της κρίσεως, ακόμη - χρώμεθα ουν μεγαλυτέρας σειράς στοιχείων. Πιθανότης εκ νέου υποχωρήσεως βεβαίως υπάρχει, πλην όμως το 1204 παραμένει σημείον αναφοράς, ως έχω επανειλημμένως ειπεί, καθότι ο παίκτης πάντοτε πρέπει να ανέχεται μικρόν περιθώριον απωλείας προ του εικαζομένου απολύτου πυθμένος. Εν ολίγοις, θα δείξει, αλλά αισιοδοξούμε πρώτην φοράν μετά από έτη δυσθυμίας ότι κάτι πάει να γίνει και να εύρει πυθμένα ή τέλος πάντων διαδικασία σχηματισμού του η καταρρέουσα αγορά.

Θα ήτο όμως μεγίστη μου παράλειψις εάν δεν ανεφερόμην εις το ιστολόγιον του "Ανησύχου Πατρός" το οποίον και αναφανδόν προτείνω υμίν και προς ανάγνωσιν και προς παρακολούθησιν:


Αυτά τα ολίγα και ας ελπίσωμεν ότι όλα θα πάνε καλλίτερα.


2 σχόλια:

ArTaXiA είπε...

Γιατί αγορές στο 1204 και όχι τώρα; Κάτι μου διαφεύγει;

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας είπε...

Πως είσθε αγαπητέ Αρτ? Όποτε θέλετε αγοράστε, εγώ θα σας ειπώ? Περί των κεφαλαίων του καθείς είναι υπεύθυνος.

Το 1204 απλώς αποτελεί προβολήν επί του ΓεΔεί κάποιων τιμών που είναι όλως ιδιαιτέρως ελκυστικές. Ου΄τω πώς διάσπασίς του αποτελεί triggering event αγορών, θρυαλλίδαν τροπον τινά δια το εμόν χαρτοφυλάκιον. Είναι το επίπεδον τιμών όπου ανέχομαι draw-down ως προς τον εικαζόμενον πυθμένα του χειροτέρου σεναρίου.

Εάν η αγορά εισέλθει εις ενάρετον κύκλον ανόδου, δίδονται πολλά νέα σημεία αγορών και πυραμιδώσεως. Αν όχι και έχουμε νέα χαμηλά (καθόλου απιθανον) αι απώλειαι είναι ανεκταί.

Απλούν, ειλικρινώς.