Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ζητήματα Πίστεως

Η νυν κρίσις, κρίσις πίστεως εστί. Έλλειψις πίστεως εις το πολιτικόν σύστημα και ιδιαιτέρως εις την ικανότητα αυτού να διαχειρίζεται έναν τοσούτο σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο οργανισμό όπως το "δημόσιο", έλλειψις πίστεως προς τα χρηματοπιστωτικά (να την πάλι) ιδρύματα, έλλειψις πίστεως εις το μέλλον μιας χώρας που δε φαίνεται να πηγαίνει πουθενά παρά μόνον κατά κρημνόν.
Μυστήριον πράγμα η πίστις. Η μεν παρουσία της και βουνά κινεί. Η δε έλλειψίς της καταρρακώνει. Αλλά, κάπου το ξαναείπον, η καθ'ημάς Ανατολή έκαμε την Πίστιν θυγατέρα της Σοφίας και αδελφή της Ελπίδος και της Αγάπης.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ο καιρός γαρ εγγύς.