Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Τι τέξεται η επιούσα?

Καθώς οι ώρες περνούν, σχηματίζω την ολονέν ενισχυομένην εντύπωσιν, ότι το δημοσίευμα του Spiegel και των λοιπών ηλεκτρονικών σελίδων της Γερμανίας δεν ήτο τυχαίον. Καθόλου όμως.

Δεν γνωρίζω εάν αυτό που κυοφορείται είναι μια νομισματική αλλαγή -κάτι που εξακολουθεί να μοι φαίνεται απίθανο αυτήν την περίοδον (καίτοι ουχί αδύνατον)- μια προετοιμασία για αναδιάρθρωσιν (ηπίας μορφής -τουλάχιστον εις την πρώτην φάσιν) ή απλώς ένα χουνέρι χονδρό δια να πεισθεί η ελλειπεστάτη (το λέω διακριτικώς) ενθαδε ηγεσία να σταματήσει να σπαταλά τους φόρους μας και τα δάνεια που υποθηκεύουν την Ελλάδα δια να θρέψει τους κομματικούς στρατούς κατοχής των ανδρεοπαπανδρεϊκών και κωστακαραμανλήδων και να εφαρμόσει επιτέλους το "νύν απολύεις" πριν να είναι πολύ αργά δια την πραγματικήν οικονομία ήτις χάνει θέσεις εργασίας κατά χιλιάδας, νέους και ολιγότερον που θυσιάζονται δια να διατηρήσει τα προνόμιά της η νομενκλατούρα. Αλλά, σκοπεύω να μάθω συνομιλών επί τόπου.

Προς τούτο αναχωρώ εσπευσμένως προς αλλοδαπήν, εντός της εβδομάδος και ελπίζω ότι η κρίσιμος 12η-13η του αυτού μηνός θα με εύρει εν Εσπερία.

Εάν κάτι παραπάνω μάθω θα σας κρατώ ενημέρους.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε υπέρ της δυστήνου πατρίδος μας.
ΥΓ Ηκούσθη λεει το κανόνι του ALTER. Λογικόν είναι, με βάσιν πότε ήκουσα ότι θα κυνηγηθούν αι επιταγαί, εντός του περιθωρίου που δίδει ο νόμος ηκούσθη, αλλά ο υπολογισμός μου δεν έλαβε υπ' όψιν την αλλαγήν του περιθωρίου περί επιταγών. Όπερ μεθερμηνεύεται, αι πηγαί μου χαίρουν αξιοπιστίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: