Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Άκρα Μαλέας

Πω, πω, με παρέσυρον οι έρωτες και πάλιν, πάλιν, πάλιν ελησμόνησα να γράψω προς το αγαπητόν μου ιστολόγιον. Δε βαριέσαι, δέν έχει αλλάξει και τι, άλλως τε τα έγραψα και εις τον μίτον των Άρκτων που τον έχω ως σηματωρό. Αναμένωμεν ινα ειδώμεν εάν η αγορά μας θα κάμψει το γνωστόν σημείον Εκο 2103. Πώς το έλεγε ο κοντοχωριανός Καλοχαιρέτου ο Στράβων?

Μαλέαν κάμψας, επιλάθου των οίκαδε.

Με συγκινεί αυτό, πάντοτε δεν ξεύρω δια τί. Ίσως η κατα φαντασίαν ναυτοσύνη, ίσως ο συγγραφεύς του, ίσως το επιλάθου. Προς Μαλέαν δεν επήγα εφέτος, από νήσου εις νήσον την εβγαζω. Αλλά εν αντιθέσει με τους ετέρους αρκτώδεις, εγώ αναμένω το νοτιόστροφον αυτό σκέλος ίνα τοποθετηθώ πλησίστιος. Δεν το βλέπω ωστόσο και δια το άμεσον μέλλον, έχω και άλλας προτεραιότητας.

Ας όψεται το αμαρτωλό το κορμάκι της - την καρδίαν μου κάμνει ζητιανάκι της!

Διαπρύσιος υπέρ υμών ευχέτης,

Θρασύβουλος ΚαλοχαιρέταςΥΓ. Μα διατί ενθυμούμαι το εκ πρώτης όψεως εσφαλμένο Μαλέας εις την ονομαστική (Μαλέας κάμψας) εις το πρωτότυπο? Να θυμηθώ να κοιτάξω το Loeb.

Δεν υπάρχουν σχόλια: